REGULAMIN WYNAJMU STUDIA FOTOGRAFICZNEGO „STUDIO DWA KRUKI”

§1

1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym “TUTENHOMAN Monika Homan ul. Spółdzielcza 27 58-500 Jelenia Góra NIP: 6112662548, w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.

2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

3. Głównym przeznaczeniem studia jest jego wynajem na realizację sesji fotograficznych i filmów. Dodatkowo studio może zostać udostępnione do innych celów m.in.: szkolenia, spotkania, warsztaty.

§2

1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z wyposażeniem studyjnym obejmującym studyjne lampy błyskowe, modyfikatory światła, statywy, tła fotograficzne oraz meble i dekoracje.

2. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.

3. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.

4. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modele, wizażyści, asystenci, itp).

5. Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie, jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić we właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz elementy dekoracyjne. Należy również posprzątać ewentualne śmieci.

6. Pięć minut przed końcem zarezerwowanego czasu obsługa wejdzie do studio, aby poinformować o tym fakcie. Zakończeniem pracy w studiu uważa się moment, w którym wszyscy uczestnicy sesji opuszczają wynajmowaną salę.

7. Najemca zobowiązuje się do rekompensaty ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp.) według cen rynkowych.

8. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób trzecich z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.

9. Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. konfetti, sztuczny śnieg, brokat, świece, itp.) Najemca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wynajmującego oraz zapłacenia 100 zł za sprzątanie, którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu studia przez Najemcę lub uprzątnięcia dekoracji w czasie wynajmu studia.

10. Wejście do sali możliwe jest tylko w obuwiu zmiennym lub w skarpetkach, w przeciwnym razie Wynajmujący może przerwać trwający wynajem bez zwrotu kosztów lub naliczyć dodatkowe koszty za sprzątanie sali.

§3

1.Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

2. W przypadku wykonywania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletność.

3. Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.

4. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.

5. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie. 

6. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.

7. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu i zażywania innych używek.

8. Jedzenie oraz napoje można spożywać tylko w wyznaczonej strefie zaplecza.

§4

1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszonego na stronie www.studiodwakruki.pl/cennik lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto.

3. Minimalny czas wynajmu studia w godzinach pracy (pon-pt 8:00-20:00, sb-ndz 10:00-18:00) to 1h.

4. Minimalny czas wynajmu studia poza godzinami pracy to 4h.

5. Minimalny czas wynajmu studia na eventy ustalany jest indywidualnie. 

6. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia poniżej 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

7. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia pomiędzy 72-24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 50% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

8. Czas trwania wynajmu studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją, do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.

9. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.

10. W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego. Opłaty należy dokonać niezwłocznie w kasie studia, gotówką lub kartą.

11. Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy pozwala na to grafik rezerwacji.

12. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (znacznego ubrudzenia lub zniszczenia) tła kartonowego zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na www.studiodwakruki.pl/cennik

13. O zmianie terminu rezerwacji studia należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo.

14. Zmiana terminu rezerwacji wynajmu studia pomiędzy wcześniej niż 24 h przed terminem nie powoduje dodatkowych kosztów. 

15. Zmiana terminu rezerwacji wynajmu studia mniej niż 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

16. Wynajmujący ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć na adres mailowy: studio@tutenhoman.pl lub korespondencyjnie na adres Studio Dwa Kruki ul. Spółdzielcza 27, 58-500 Jelenia Góra. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od otrzymania pisma.

§5

1. Rezerwacji studia można dokonać mailowo lub telefonicznie. Kalendarz rezerwacji znajduje się na stronie www.studiodwakruki.pl/rezerwacja

2. Rezerwacja zostanie potwierdzona przez Wynajmującego drogą mailową. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia należy skontaktować się ze studiem.

3. Płatności można dokonać przelewem bankowym.

4. Rezerwację należy potwierdzić dokonując wpłaty zadatku w wysokości całej kwoty najmu (zgodnie z zamówioną rezerwacją) przelewem na konto bankowe, a w wyjątkowych wypadkach gotówką lub kartą w studio przed terminem najmu.

5. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studio.

§6

1. Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie wynajmu studia fotograficznego “Studio Dwa Kruki” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

§7

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 18 września 2023 roku.

2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

Studio Dwa Kruki

ul. Spółdzielcza 27
58-500 Jelenia Góra
II piętro

Kontakt

Social